Regulamin

Aktualnie znajdujesz się na:

Regulamin korzystania z Modułu Szkolenia

§ 1. Słownik pojęć

 1. Moduł Szkolenia - jest modułem przeznaczonym do administrowania szkoleniami i ich uczestnikami,
 2. Usługi - oznacza zbiór funkcjonalności dostępnych w  Module Szkolenia,
 3. Operator Jacek Baranowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jsk Internet Jacek Baranowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanych Pól 36, 04—95 Warszawa, NIP: 1131933276, www.jskinternet.pl.
 4. Organizator szkoleń – Schaeffler Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 35/37, KRS: 0000136224, NIP: 5210324266.
 5. Uczestnik - niezalogowany albo posiadający login i hasło użytkownik Modułu Szkolenia, który wypełnił formularz rejestracji Uczestnika.
 6. Login - identyfikator email lub nazwa zarejestrowanego Uczestnika. Login  umożliwia zalogowanie do panelu Uczestnika i korzystanie z usług w Module Szkolenia.
 7. Hasło - poufny ciąg co najmniej 10 znaków przypisany do Loginu.
 8. Cookies - informacja tekstowa zapisywana przez serwer Operatora na komputerze Uczestnika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Uczestnika z tego komputera.

§ 2. Zasady korzystania z Modułu Szkolenia

 1. Uczestnik korzysta z Modułu Szkolenia w celu wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Korzystanie z Modułu Szkolenia dla Uczestników jest bezpłatne, przy czym udział w oferowanych za jego pośrednictwem szkoleniach może być odpłatny.
 3. Usługa świadczona jest od momentu rejestracji przez formularz Uczestnika do czasu rezygnacji.
 4. Uczestnik  może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Modułu Szkolenia, usuwając swoje dane.
 5. Rezygnacja z korzystania z Modułu Szkolenia jest bezskuteczna w odniesieniu do skutków działań Uczestnika podejmowanych w ramach udziału w szkoleniach dokonanych  przed rezygnacją.
 6. Pytania, skargi i zgłoszenia odnośnie funkcjonowania Modułu Szkolenia należy kierować do działu technicznego Operatora na adres e-mail: support@jskinternet.pl
 7. Uczestnik powinien zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcją obsługi Modułu Szkolenia.
 8. Organizator szkoleń może usunąć z Modułu Szkolenia dowolnego Uczestnika, jeśli korzysta on z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, w szczególności gdy Uczestnik podaje nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane.

§3. Warunki techniczne

 1. Do poprawnego działania Modułu Szkolenia wymagane jest:
  1. Internet Explorer 10,
  2. Firefox ver. 67 i późniejsze,
  3. Chrome ver. 74 i późniejsze,
  4. Opera ver. 60 i późniejsze.

§ 4. Zastrzeżenia

 1. Uczestnik ma prawo do korzystania z Modułu Szkolenia zgodnie z Regulaminem.
 2. Korzystając z Modułu Szkolenia Uczestnik akceptuje w całości Regulamin.
 3. Operator jest właścicielem praw autorskich do Modułu Szkolenia.
 4. Żadna część serwisu nie może być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana i  wykorzystana w celach komercyjnych,  bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
 5. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie 30 dni po jego opublikowaniu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie każdorazowo umieszczona na stronie internetowej Modułu Szkolenia.
 6. W przypadku zmian w Regulaminie wprowadzonych przez Operatora lub Organizatora szkoleń, Uczestnik może nie wyrazić na nie zgody, usuwając swoje dane – w przypadku Uczestników zarejestrowanych przez usunięcie konta, a w przypadku Uczestników niezarejestrowanych – przez wysłanie żądania usunięcia danych do Organizatora szkoleń zgodnie z instrukcjami zawartymi w Polityce prywatności.
 7. Operator zastrzega, iż wszelkie próby: nieuprawnionego uzyskania dostępu do informacji zapisanych w Module Szkolenia, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy Modułu Szkolenia, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą zgłaszane organom ścigania na mocy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy Kodeks karny.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Modułu Szkolenia.
 9. Operator uprawniony jest do dokonywania czasowych wyłączeń Modułu Szkolenia i przerw w świadczeniu Usług w zakresie niezbędnym do podjęcia i przeprowadzenia planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji. Powyższe prace Operator będzie przeprowadzał w terminach, o których poinformuje za pomocą komunikatów. Przerwy w świadczeniu usług i funkcjonowaniu Modułu Szkolenia w związku z czynnościami określonymi w zdaniu pierwszym będą nie dłuższe niż 24 godziny.

§ 5. Odpowiedzialność

 1. Operator dołożył  wszelkiej staranności podczas projektowania Modułu Szkolenia, a wszelkie odkryte nieprawidłowości należy zgłaszać do działu technicznego Operatora na adres e-mail: support@jskinternet.pl.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Uczestnika systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych w Module Szkolenia przez Organizator szkoleń.
 4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy ważnego Loginu, chyba że Login i hasło do Modułu Szkolenia zostały uzyskane przez osoby trzecie w sposób nieuprawniony, w tym w wyniku utracenia przez Operatora kontroli nad bazą tych danych oraz ich wycieku.
 5. Możliwość dostępu i korzystania z Modułu Szkolenia uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych między Uczestnikiem, a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Uczestnik  i innych, na które Operator nie ma wpływu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia z tym związane.
 6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Operatora lub Organizatora szkoleń za jakiekolwiek szkody Uczestnika, w tym utracone korzyści, w związku z korzystaniem Modułu Szkolenia w oparciu o niniejszy Regulamin, jest wyłączona.
 7. Operator nie jest stroną umów, do zawarcia których dochodzi z wykorzystaniem Modułu Szkolenia, pomiędzy Organizatorem szkoleń a Uczestnikiem.

 

§ 6. Ochrona danych osobowych - RODO

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników podawanych podczas rejestracji w Module Szkolenia oraz na poszczególne szkolenia jest Schaeffler Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 35/37, KRS: 0000136224, NIP: 5210324266.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora szkoleń znajdują się w Polityce prywatności.
 2. Operator wykorzystuje adresy IP Uczestników w celu weryfikacji zdarzeń aktywności Uczestników dla celów dowodowych oraz diagnozowania problemów związanych z pracą serwerów i analizą naruszeń bezpieczeństwa. Informacje te są łączone z danymi osobowymi Uczestników. W zakresie objętym niniejszym postanowieniem, Operator (Jacek Baranowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jsk Internet Jacek Baranowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanych Pól 36, 04-95 Warszawa, NIP: 1131933276) jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne oraz został poinformowany o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

§ 7. Cookies

 1. Moduł Szkolenia używa plików Cookies.
 2. Uczestnik nie akceptujący plików Cookies nie może korzystać z Modułu Szkolenia.
 3. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies przez Organizatora szkoleń znajdują się w Polityce cookies dostępnej na stronie internetowej Modułu Szkolenia.
 4. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies przez Operatora znajdują się w Polityce cookies.

 

§ 8. Okres obowiązywania

Regulamin obowiązuje od 01 marca 2020 r. do odwołania.


Opcje strony

do góry