Polityka prywatności

Polityka prywatności

Cieszymy się Twoim zainteresowaniem Grupą Schaeffler (Schaeffler AG oraz jej podmiotami powiązanymi) oraz naszymi produktami. Ochrona Twojej prywatności podczas korzystania z naszej oferty online jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzając dane osobowe przestrzegamy obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

I. Ogólne informacje

1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych


Zasadniczo zbieramy Twoje dane osobowe i je wykorzystujemy wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, jak również zawartości i usług oferowanych na naszej stronie internetowej. Twoje dane osobowe są na bieżąco przetwarzane i wykorzystywane w zakresie niezbędnym do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. realizacji szkoleń) wyłącznie po udzieleniu przez Ciebie stosownej zgody, chyba że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dozwolone na podstawie przepisów prawa lub w związku z realizacją umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy na Twoją prośbę.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz prawa lokalnego o ochronie danych osobowych.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych celach, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest skuteczne wyłącznie na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy na Twoją prośbę odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cel przetwarzania danych jest uregulowany w stosownych dokumentach umownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO będzie stanowił podstawę prawną.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Schaeffler lub przez stronę trzecią (np. ustalenia lub obrony roszczeń; zapewnienia bezpieczeństwa IT; zapobiegania przestępstwom; prowadzenia działalności i dalszego rozwoju usług i produktów) i jeżeli Twoje interesy, podstawowe prawa i wolności jako osoby, której dane dotyczą nie mają nadrzędnego charakteru wobec wyżej wspomnianych interesów, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Usunięcie i okres przechowywania danych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia określonych celów. Ponadto, takie przechowywanie może odbywać się w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, RODO lub innych przepisów, którym podlega administrator. Jeżeli dane nie będą dłużej potrzebne lub jeżeli okres ich przechowywania określony w wyżej wspomnianych przepisach prawa upłynie, Twoje dane będą usuwane na bieżąco. W każdym przypadku będziemy przechowywać Twoje dane w niezbędnym zakresie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być związane z zawartą przez nas umową.

4. Dostęp do danych osobowych w ramach Grupy Schaeffler i przez podmioty trzecie

Spółki z Grupy Schaeffler uzyskują dostęp do Twoich danych, których wymagają w ramach „ograniczonego uprawnienia” (dostęp użytkownika do możliwie najmniejszego zakresu danych) oraz na zasadzie „niezbędnej wiedzy” (znajomość danych tylko, jeżeli jest to konieczne).

Możemy przekazywać dane podmiotom trzecim spoza Grupy Schaeffler, jeżeli jest to niezbędne, wymagają tego przepisy prawa, jeśli taka zgoda została przez Ciebie udzielona lub jeżeli podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych przestrzegają wymogów RODO oraz prawa lokalnego o ochronie danych osobowych.

Na mocy niniejszej Polityki odbiorcami danych osobowych mogą być: określone specjalistyczne działy wewnętrzne oraz zewnętrzni usługodawcy, jeżeli jest to konieczne.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Przekazywanie danych do państw spoza EU/EOG (tzw. państwa trzecie) będzie się odbywało wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne lub wymagane prawem, została przez Ciebie udzielona zgoda lub w ramach przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający. Jeżeli dostawcy usług znajdują się w państwach trzecich, oprócz pisemnych instrukcji, są zobowiązani przestrzegać standardów ochrony danych w Europie poprzez wyrażenie zgody na standardowe klauzule umowne UE.

6. Bezpieczeństwo IT i linki do stron internetowych podmiotów trzecich

Grupa Schaeffler stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych, które przetwarza przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, manipulacją, utratą lub dostępem nieuprawnionych osób. Zabezpieczenia te są stale rozwijane zgodnie z możliwościami technicznymi.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców. Nasza Polityka Prywatności nie dotyczy tych stron internetowych.

7. Obowiązek podawania danych osobowych

Zawierając umowę, jesteś zobowiązany podać dane osobowe niezbędne do przygotowania, wykonania i rozwiązania umowy oraz wywiązania się z wynikających z niej obowiązków lub które Schaeffler musi zbierać na mocy przepisów prawa. Bez tych danych nie może być zawarta z Schaeffler jakakolwiek umowa.

Jeśli na naszej stronie internetowej kierujemy do Ciebie oferty i usługi, z których możesz dobrowolnie skorzystać, nie musisz podawać nam swoich danych, jednakże bez Twoich danych nie będziesz mógł korzystać z naszych ofert i usług.

8. „Profilowanie” i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie używamy w pełni zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO. Schaeffler zasadniczo nie korzysta z „profilowania”. Jeżeli będziemy stosowali go w indywidualnych przypadkach, poinformujemy Cię o tym osobno, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a jeżeli będzie to konieczne, uzyskamy Twoją uprzednią zgodę.

Zgoda oznacza, że udostępnione przez Ciebie dane osobowe i pozostałe wygenerowane informacje dotyczące odbytych przez Ciebie szkoleń mogą na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych być przetwarzane aż do odwołania przez Ciebie uprzednio udzielonej zgody przez firmę Schaeffler Polska sp. z o.o. (podmiot odpowiedzialny w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), Schaeffler AG oraz spółki, w których firma Schaeffler AG posiada większość udziałów w sposób bezpośredni lub pośredni („Schaeffler”). Profil użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie do przesyłania Ci informacji i reklam dostosowanych do Twoich preferencji. Firma Schaeffler może uwzględnić w tym celu również osobę trzecią (usługodawcę), z którą zawarła umowę dotyczącą danych zlecenia, i może przekazywać wspomnianej osobie trzeciej dane osobowe oraz pozostałe wygenerowane dane dotyczące wyświetlanych przez Ciebie treści. Nie dochodzi do przekazywania danych osobowych innym osobom trzecim. Możesz w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę. Odwołanie udzielonej zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się na podstawie udzielonej zgody aż do momentu jej odwołania.

9. Źródło Twoich danych osobowych

Korzystamy z danych, które otrzymujemy od Ciebie.

II. Przetwarzanie danych w celu udostępniania strony internetowej i tworzenie plików logowania

Odwiedzając naszą stronę internetową, domyślnie nasze strony uzyskują i zbierają takie dane, jak nazwa Twojego dostawcy internetowego, Twój adres IP, strona internetowa, z której nas odwiedzasz, strony internetowe odwiedzane przez Ciebie na naszej stronie internetowej oraz data i czas trwania wizyty. Takie dane są przechowywane w plikach logowania w naszych systemach. Jednakże korzystanie z adresu IP jest ograniczone w niezbędnym technicznym zakresie i jest on skrócony, a co za tym idzie używany wyłącznie anonimowo tak, że nie ma możliwości przypisania adresu IP do użytkownika. Dane nie są łączone z danymi osobowymi.

Podstawą prawną okresowego przechowywania jest art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Czasowe przechowywanie skróconego adresu IP przez nasze systemy jest technicznie konieczne do wyświetlenia strony internetowej na Twoim urządzeniu końcowym. Przechowywanie w plikach logowania odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane nie są analizowane w celach marketingowych w tym kontekście. Dlatego też, mamy prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach logowania jest niezbędne do działania strony internetowej. Dlatego też, nie ma możliwości, abyś jako użytkownik sprzeciwił się takiemu przetwarzaniu.

III. Przetwarzanie danych w odniesieniu do usług oferowanych na stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej oferowane są różne usługi, i w celu skorzystania z niej prosimy Ciebie o podanie danych osobowych. W tym kontekście podanie nam danych osobowych jest zawsze opcjonalne.

1. Korzystanie z naszych formularzy kontaktowych i zgłoszeniowych

Strona internetowa zawiera formularze kontaktowe i zgłoszeniowe, które można wykorzystać do skontaktowania się z nami drogą elektroniczną.

Aby skorzystać z formularzy kontaktowych, musisz wprowadzić obowiązkowe informacje w odpowiedniej masce danych wejściowych oznaczonej gwiazdką (np. Twój adres e-mail). Wszystkie pozostałe informacje są dla ciebie opcjonalne. Te dane osobowe zostaną przesłane do działu naszej firmy odpowiedzialnego za przetwarzanie i przechowywanie w naszych systemach. W momencie wysłania wiadomości, data i godzina wejścia zostaną zapisane. Uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych w procesie zapytania.

Dane wypełnione w masce danych wejściowych zostaną użyte wyłącznie w celu przetworzenia zapytania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu procesu komunikacji.

Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprivacy@schaeffler.com. W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane jako część kontaktu zostaną usunięte ze skutkiem na przyszłość. W zależności od czasu wycofania zgody, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

2. Korzystanie z ofert usług informacyjnych Schaeffler

Na stronie internetowej oferujemy możliwość bezpłatnej rejestracji do ofert usług informacyjnych Schaeffler.

Po zarejestrowaniu się do ofert usług informacyjnych Schaeffler i wyrażeniu przez Ciebie odpowiedniej zgody, będziesz otrzymywał reklamy i informacje (np. newsletter, zaproszenia na targi i wydarzenia, informacje o produktach, usługach, ofertach i promocjach, w tym sondaże i wiadomości firmowe) Grupy Schaeffler, na przykład, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, wiadomości SMS i/lub usług komunikatora internetowego, np. WhatsApp, do kontaktów podanych przez Ciebie podczas rejestracji do ofert usług informacyjnych za pomocą maski danych wejściowych. Aby skorzystać z usług informacyjnych, musisz podać adres e-mail oraz inne informacje oznaczone jako obowiązkowe w masce danych wejściowych, takie jak: nazwa, firma i numer telefonu. Te dane zbierane są, aby przesyłać Ci reklamy i informacje. W tym celu, możemy również zaangażować strony trzecie (usługodawcy), z którymi mamy zawartą umowę na przetwarzanie danych, i przekazać Twoje dane którejkolwiek z tych stron trzecich. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem na podany przez Ciebie adres e-mail. Rejestracja będzie skuteczna z chwilą jej potwierdzenia poprzez kliknięcie na link w wiadomości e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane zostaną usunięte, gdy ich przetwarzanie nie będzie już konieczne. Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo rejestracja usługi informacyjnej będzie aktywna. Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres unsubscribe@schaeffler.com lub klikając na link „anuluj subskrypcję” otrzymany w wiadomości, ze skutkiem na przyszłość, a tym samym wyrejestrowując się z usług informacyjnych. W takim przypadku, wszystkie dane osobowe przechowywane dla potrzeb komunikacji zostaną usunięte. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

3. Tworzenie profilu użytkownika w celu zindywidualizowania reklam i informacji

Chcemy kierować do Ciebie możliwie najbardziej zindywidualizowane oferty. Chcielibyśmy korzystać z informacji o Twoich zachowaniach jako użytkownika, które dostarczasz i generujesz automatycznie odwiedzając naszą stronę internetową, w celu stworzenia reklam (np. o naszych szkoleniach) dopasowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań. W tym celu poprosimy Ciebie o osobną zgodę na utworzenie spersonalizowanego profilu użytkownika.

W profilu użytkownika przechowujemy dane osobowe, które nam przekazałeś rejestrując się na naszej stronie wraz z danymi dotyczącymi Twojego ruchu na tej stronie internetowej i/lub w komunikacji informacyjnej i reklamowej, którą do Ciebie wysłaliśmy. Dane o ruchu to informacje o Twoim zachowaniu jako użytkowniku, np. do jakich kolumn, artykułów i treści, uzyskujesz dostęp na tej stronie internetowej lub w naszym newsletterze, oraz o jakiej porze, w tym potwierdzenia odbioru i odczytu wiadomości e-mail i newsletterów.

Analizujemy profil takiego użytkowania wyłącznie po to, aby wysyłać do Ciebie zindywidualizowane informacje (np. o naszych szkoleniach) i reklamy, pod warunkiem uzyskania Twojej oddzielnej zgody na wykorzystanie danych do celów informacyjnych i reklamowych w związku z rejestracją na naszej stronie. W tym celu, możemy również zaangażować strony trzecie (usługodawcy), z którymi mamy zawartą umowę na przetwarzanie danych, i przekazać Twoje dane którejkolwiek z tych stron trzecich.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane zostaną usunięte jak tylko przestanie być konieczne ich zbieranie. Dlatego dane będą przechowywane tak długo, jak długo Twoja zgoda na śledzenie danych będzie aktywna. Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail na adres unsubscribe@schaeffler.com lub klikając na link „anuluj subskrypcję” otrzymany w wiadomości, ze skutkiem na przyszłość, a tym samym wyrejestrowując się ze śledzenia danych. W takim przypadku, wszystkie dane osobowe przechowywane dla potrzeb komunikacji zostaną usunięte. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

IV. Używanie plików cookie

Używamy plików cookie, abyś mógł w możliwie najlepszy sposób korzystać z naszej strony internetowej. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi naszą stronę, plik cookie może być zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający wyraźną identyfikację przeglądarki po ponownym wejściu na stronę.

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dotyczące używania plików cookie na naszej stronie internetowej i związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji na temat używanych plików cookie można znaleźć w Polityce plików cookie (poniżej), dostępnej także na stronie internetowej firmy Schaeffler.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji przeglądarki nawet po podziale strony.

Ponadto, używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby umożliwić analizę zachowania użytkownika podczas surfowania.

Odwiedzając naszą stronę internetową użytkownik jest informowany o używaniu plików cookie i proszony o zapoznanie się z polityką prywatności.

Celem korzystania z technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania z naszej strony internetowej dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po podziale strony. Dane użytkownika zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie firmy Schaeffler.

Pliki cookie są wykorzystywane do analizy w celu poprawy jakości naszej strony internetowej oraz jej zawartości. Analityczne pliki cookie pokazują nam jak używana jest strona internetowa tak, abyśmy mogli na bieżąco optymalizować naszą ofertę. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie firmy Schaeffler.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i przekazywane z niego na naszą stronę internetową. Dlatego, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Zapisane już pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone na naszej stronie internetowej, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej.

V. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą zgodnie z RODO i masz następujące prawa:

1. Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Możesz żądać od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane. W takim przypadku, możesz żądać od nas dostępu do informacji przewidzianych prawem (patrz art. 15 ust. 1 RODO). Powiadomimy Cię również o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO w kontekście przekazywania danych, w przypadku gdy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Masz prawo do sprostowania lub uzupełniania danych, jeśli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Musimy sprostować dane niezwłocznie.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych (patrz art. 18 (1)RODO), masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji o konsekwencjach określono w art. 18 ust. 2 i 3 RODO.

4. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Masz prawo żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeśli zajdzie którakolwiek z przyczyn określonych w art. 17ust. 1 RODO. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.

5. Prawo do powiadomienia

Jeżeli skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani powiadomić każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o tych odbiorcach, jeżeli tego zażądasz.

6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Więcej informacji w art. 20 RODO.

7. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO z przyczyn związanych z Twoją daną sytuacją. Więcej informacji w art. 21 RODO.

Ponadto, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

VI. Dane kontaktowe do administratora

Schaeffler Polska Sp.zo.o.

ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Polska

E-Mail: info.pl@schaeffler.com

VII. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Schaeffler AG

Inspektor Ochrony Danych

Industriestraße 1-3

91074 Herzogenaurach

Germany

Telephone: +49 9132 82-1476

Fax: +49 9132 82-5901

Email: Dataprivacy@schaeffler.com

 

Opcje strony

do góry